CIKGUADIES WEBLOG....!

Semoga apa yang terkandung dalam blog ini dapat membantu guru-guru, pelajar dan sesiapa sahaja di luar sana yang mahukan kelainan dalam pembelajaran SEJARAH. Sebarang komentar, pertanyaan dan perkongsian ilmu bolehlah diemelkan kepada saya di haidie67@gmail.com. Sama-samalah kita MEMARTABATKAN SUBJEK SEJARAH.

NOTIS PENAFIAN:

Anda dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan blog ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tetapi pihak kami TIDAK BERTANGGUNGJAWAB di atas kesahihan sebarang maklumat yang dipaparkan.

Hak Cipta Tersendiri © 2009 http://cikguadies.blogspot.com
MARI BELAJAR SEJARAH ...

Mari Kita Belajar Sejarah,
Demi Jadi Rakyat Sejati,
Agar Hidup Lebih Terarah,
Jangan Kita Menyesal Nanti.

PENCERAMAH SEJARAH SPM TUISYEN ATAU KELAS DI RUMAH

2013 Sejarah WAJIB LULUS! Anda perlukan lebih kefahaman & kemahiran subjek Sejarah? Perlu khidmat kepakaran Guru Cemerlang Sejarah yang berpengalaman? Dengan harga khidmat yang berpatutan, sila hubungi saya SEGERA sebelum anda ketinggalan! Emel saya sebelum jadual saya penuh pada tahun ini di haidie67@gmail.com ...


Anda Tanya CikguAdies Jawab!

Saturday, December 26, 2009

Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah


Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987
Penyeliaan Pengajaran-Pembelajaran

Tugas dan fungsi Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin profesionalisme, pengurus dan pentadbir hari ini adalah berbagai-bagai. Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolahnya, tanggungjawab utama seorang Pengetua/Guru Besar ialah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Pelaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran-pembelajaran oleh guru-guru dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan rapi dan sistematis dari pihak Pengetua/Guru Besar sekolah itu. Ini termasuklah penyeliaan pengajaran-pembelajaran terhadap guru di dalam kelas yang sepatutnya menjadi perkara yang diutamakan dalam senarai tugas dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar. Oleh itu dan dengan tujuan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran di sekolah, Pengetua/Guru Besar hendaklah diperingatkan bahawa penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas adalah merupakan tugas yang amat penting

2. Berikut adalah syor garis panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan di dalam kelas:
2.1 Rasional

2.1.1 Pelaksanaan kurikulum adalah unsur TERAS fungsi institusi persekolahan. Dengan
itu perhatian yang lebih hendaklah diberikan kepada penyeliaan
pengajaran-pembelajaran.

2.1.2 Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolah, Pengetua/Guru Besar adalah
pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Oleh itu tugas penyeliaan
pengajaran-pembelajaran adalah merupakan tugas terpenting yang perlu
dititikberatkan

2.1.3 Penyeliaan adalah satu aspek terpenting dalam pentadbiran, pengurusan dan
kepimpinan pendidikan. Oleh itu penyeliaan tidak boleh dipisahkan dari peranan
Pengetua/Guru Besar sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin profesionalisme
di sekolahnya.

2.2 Tujuan
2.2.1 Mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru besar dan guru-guru dalam
melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaran-pembelajaran sejajar
dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara

2.2.2 Berkongsi pengetahuan dan pengalaman bagi meluaskan sumber maklumat
kepada Pengetua/Guru besar untuk memperbaiki proses pengajaran-pembelajaran
di sekolahnya. Sumber maklumat ini juga boleh digunakan oleh Pengetua/Guru
besar sebagai asas untuk menilai seseorang guru bagi tujuan tertentu.

2.2.3 Memupuk, memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan
Interaksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru, guru dengan guru
dan antara guru dan murid.

2.2.4 Membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan
membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif.

2.3. Bidang

2.3.1 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah ditumpukan kepada 2(dua)
bidang:
a. bidang organisasi
b. bidang pengajaran dan pembelajaran

Bidang Organisasi
Di antara ciri-ciri organisasi yang perlu diberi perhatian ialah :
Iklim kelas
Organisasi kelas
Kawalan murid
Komunikasi
Motivasi
Sikap murid
Kebersihan dan perhiasan
Penyeliaan gerakerja
Penilaian prestasi
Profil murid
Panitia pelajaran
Kesemua ciri ini adalah merupakan petunjuk yang boleh membantu
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Bidang Pengajaran dan Pembelajaran
Di antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ialah:
Rancangan pengajaran
Objektif
Isi kandungan
Persediaan alat/bahan pengajaran dan penggunaannya
Penyampaian isi pelajaran
Teknik bersoaljawab
Interaksi guru murid
Penggunaan masa

2.4 Prinsip Perlaksanaan
2.4.1 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan oleh
Pengetua/Guru Besar ke atas semua guru

2.4.2 Rekod penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dicatit dengan
ringkas dan tepat

2.4.3 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang
dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan/tahun dan guru

2.4.4 Tugas penyeliaan ini boleh dijalankan dengan bantuan Penolong Kanan dan
Penyelia Petang. Walau bagaimanapun tanggung jawab sepenuhnya terletak di
tangan Pengetua/Guru Besar

2.4.5 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan secara
sistematis dan berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru-guru dan
bukan untuk mencari kesalahan. Dalam usaha mempertingkatkan prestasi
pengajaran-pembelajaran di kelas, Pengetua/Guru Besar perlu mendapat
maklumat yang tertentu. Maklumat-maklumat itu dapat digunakan oleh
Pengetua/Guru Besar sebagai asas perbincangan dengan guru-guru.

Surat Pekeliling ini adalah untuk mengingatkan kembali mengenai mustahaknya tugas-tugas penyeliaan pengajaran-pembelajaran sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab.


Nak Baca Lagi...

Friday, December 25, 2009

PANITIA MATA PELAJARAN

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986
Panitia Mata Pelajaran

Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, salah satu perkara yang hendak diselia adalah tentang kewujudan dan keberkesanan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. Adalah didapati bahawa ada sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada pula sebaliknya. Walau bagaimanapun, sama ada panitia mata pelajaran itu berfungsi atau tidak, Kementerian Pelajaran difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah, atas dasar atau arahan manakah, panitia mata pelajaran ini perlu ditubuhkan.

2. Oleh yang demikian, surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran, supaya dengan ini, perhubungan dua hala di antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih berkesan lagi.

3. Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendaki menubuh atau memperkemaskan panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaran-pengajaran di sekolah dapat ditingkatkan

3.1 Latarbelakang
Kebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka
terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan
kebolehan dan kekesanan guru yang mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai
peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik
para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.

Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru yang terlibat atau mengajar
sesuatu mata pelajaran yang sama, menggembelingkan tenaga mereka dan
menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan / atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik.
Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan
berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekepan dan
kekesanan mereka. Dengan demikian, guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran
berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih
terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini, guru
yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada
masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah
yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.

3.2 Struktur dan Organisasi
3.2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh
semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah.
(Sekolah-sekolah kecil yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak
perlu menubuh pelbagai panitia mata pelajaran.)

3.2.3 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang
dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah

3.2.3 Semua ketua panitia mata pelajaran adalah secara otomatis menjadi ahli
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran
masing-masing di dalam jawatankuasa tersebut dan menjadi penghubung
di antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah.

3.2.4 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam
perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah
kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar
atau Pengetua atau Penolong Kanannya, sama ada untuk untuk mendapat
penyelesaian atau untuk makluman

3.2.5 Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan,
ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru
Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang
sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli
panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.

3.3 Tujuan Panitia Mata Pelajaran
Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia mata
pelajaran:

3.3.1 Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran dan
pembelajaran

3.3.2 Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang
inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar
terhadap pembelajaran

3.3.3 Memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan
awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada
prestasi / target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah.

3.3.4 Mewujudkan semangat kerjasama di antara mata pelajaran dengan persatuan
kelab akademik

3.4 Peranan Panitia
Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar
dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.

3.4.1 Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan
ahli-ahli panitia;

3.4.2 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun
persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam
sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan;

3.4.3 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk
digunakan oleh pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak
sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.

3.4.4 Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang
sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk
dibekalkan di pusat sumber sekolah;

3.4.5 Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah ) yang
disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu, menubuhkan bank
soalan;

3.4.6 Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap
peperiksaan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan
mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran
dan pembelajaran;

3.4.7 Mengadakan mesyauarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali
sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara 'ad-hoc' bila dan jika perlu;

3.4.8 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara froamal
atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau
isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah
mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut;

3.4.9 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah
mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain;

3.4.10 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan
menjalin hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat
pengajaran dan pembelajaran;

3.4.11 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan
panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan;

3.4.12 Bekerjsama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah
memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu;

3.4.13 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit
mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia;

3.4.14 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan.Nak Baca Lagi...

Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 3/1999
Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256:" Buku Rekod Mengajar Guru" bertarikh 1 Julai 1963.

2. Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan, terdapat amalan di mana maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran telah dimasukkan ke dalam Buku Rekod Mengajar Guru diadakan.

3. Dengan surat Pekeliling Ikhtisas ini, berkuatkuasa pada tarikh ia dikeluarkan, Rekod Pengajaran dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja, iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan, dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Pengetua, Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir.

(i) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

(ii) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Ia haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabial dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

Nak Baca Lagi...

Wednesday, December 23, 2009

DIKIR BARAT - BUDU


Nak Baca Lagi...

Puteri Gunung Ledang - Tujuh Syarat


Nak Baca Lagi...

NOBAT DIRAJA


Nak Baca Lagi...

MUZIK NOBAT


Nak Baca Lagi...

MUZIK TRADISIONAL KELANTAN - GENDANG


Nak Baca Lagi...

BERKHATAN


Nak Baca Lagi...

BERKHATAN


Nak Baca Lagi...

Sultan Mahmud Mangkat DiJulang


Nak Baca Lagi...

HANG TUAH - Joget Tari Lenggang (Joget Pahang)


Nak Baca Lagi...

HANG TUAH - BERKORBAN APA SAJA


Nak Baca Lagi...

BAWANG PUTIH BAWANG MERAH - PERIGI BIRU


Nak Baca Lagi...

GURINDAM JIWA


Nak Baca Lagi...

Sunday, December 6, 2009

Penggambaran Bersama EduWebTV

Penggambaran ini dilaksanakan pihak BTP selama sehari bersama saya di SMK Taman Maluri Kuala Lumpur. Kebanyakan scene adalah di dalam kelas. Terima kasih kepada anak-anak murid tersayang kerana sporting dan mengkagumkan saya.Nak Baca Lagi...

Thursday, November 12, 2009

Merdeka - Malaysia History


Nak Baca Lagi...

Tuesday, October 13, 2009

MENGENALI SOALAN SEJARAH KBKK SPM - Oleh Pn Masariah Mispari

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH SPM

BANK SOALAN PERCUBAAN SPM 2007 - 2009Nak Baca Lagi...

Tuesday, September 22, 2009

PROFIL GURU CEMERLANG
Guru Cemerlang ditakrifkan sebagai seorang guru istimewa, dedikasi dan bermotivasi, yang mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang tugasnya, hasil daripada himpunan pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan berterusan pada sepanjang tempoh perkhidmatannya.

Guru Cemerlang mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan yang boleh diteladankan serta sentiasa mencapai mutu kerja yang cemerlang.Sentiasa berterusan, Guru Cemerlang berusaha membentuk akhlak mulia dan membuktikan peningkatan prestasi akademik serta kokurikulum murid / pelajarnya.

Kepakaran dan kecemerlangan itu dikenalpasti menerusi penilaian dan taksiran dalam 5 aspek berikut:

1. KECEMERLANGAN PERIBADI

Mempunyai keyakinan diri
Berakhlak dan bermoral
Bersikap adil dan bertimbang rasa
Beramanah dan bertannggugjawab
Kreaktif dan inovatif
Sentiasa mengurus diri dengan kemas
Sedia berkongsi dan berkerjasama
Bersikap terbuka
Bersikap positif

2. KECEMERLANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

Mengamalkan budaya ilmu
Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional dan objektif
Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja
Kebolehan menyediakan kertas kerja, laporan prestasi murid/pelajar sekolah, minit mesyuarat, dokumentasi dan penerbitan sekolah
Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran
Berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum
Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan
Pengurusan masa, bahan, sumber, alatan pengajaran dan pembelajaran
Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar

3. KECEMERLANGAN KERJA

Pengurusan keceriaan bilik darjah
Berjaya membimbing murid/pelajar mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran
Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran
Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran
Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti, tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya
Memberi kerja bertulis dan latihan megikut kekerapan yang sesuai
Memberi bimbingan pelajaran pelajaran kepada murid/pelajar di luar waktu pengajaran
Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran
Sentiasa merangsang murid/pelajar berfikir
 • Merancang pelajaran yang baik
  Hasil pembelajaran murid/pelajar menunjukkan peningkatan
  Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen
  Peranan dalam kokurikulum sebagai guru penasihat atau jurulatih
  Berupaya meningkatkan penglibatan, minat dan prestasi murid/pelajar

  4. KECEMERLANGAN KOMUNIKASI

  Memulakan atau merintis sesuatu usaha dan berupaya meneruskan usaha itu
  Berjaya berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan secara lisan dan bertulis
  Sentiasa memelihara hubungan mesra dan menghormati semua ahli masyarakat sekolah

  5. KECEMERLANGAN POTENSI

  Menyumbangkan tenaga dan kepakaran ke arah kejayaan sekolah dalam bidang kokurikulum sekurang-kurangnya di peringkat sekolah dan daerah
  Penglibatan dalam kursus, seminar, bengkel peringkat sekolah, daerah dan kebangsaan sebagai fasilitator, penyedia kertas kerja dan penceramah
  Sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya sebagai pendidik
  Mempunyai wawasan

  Sumber Bahan: Terma Rujukan Konsep Guru Cemerlang


  Nak Baca Lagi...
 • SASARAN KERJA TAHUNAN GURU CEMERLANG

  Tugas Utama ( A )
  Membuat perancangan pembelajaran dan pengajaran supaya dapat mencapai tahap yang ditetapkan oleh Guru Besar/Pengetua/PPD dan mengajar mata pelajaran kepakarannya.


  Peratusan Masa 70 %


  Tugas Utama ( B )
  Memimpin atau membantu dalam tugas Kurikulum dan Kokurikulum berkaitan dengan mata pelajarannya.

  Peratusan Masa 10 %


  Tugas Utama ( C )
  Melaksanakan tugas khusus bimbingan murid/pelajar serta peningkatan profesionalisma guru-guru di sekolahnya.

  Peratusan Masa 10 %


  Tugas Utama ( D )

  Melaksanakan tugas-tugas khas yang diberi oleh PPD, Pengarah JPN, Pengarah Bahagian dengan restu KPPM.

  Peratusan Masa 10 %

  Nak Baca Lagi...

  CONTOH KAJIAN TINDAKAN SEJARAH

  Friday, September 18, 2009

  TEKNIK PENULISAN ESEI SEJARAH SPM YANG BETUL

  Di bawah ini disediakan contoh penulisan esei Sejarah Kertas 2 SPM yang betul. Diharapkan mana2 murid yang lemah dan kurang arif tentang cara penulisan esei mampu memanfaatkan ilmu ini dengan baik. Apa yang penting keinginan murid untuk mencuba dan berubah sikap terhadap Sejarah Kertas 2 ... cubalah dan praktikkan .. InsyaAllah berjaya!

  Teknik Penulisan Esei Sejarah SPM Yang Betul

  Nak Baca Lagi...

  Thursday, September 17, 2009

  14 Perkara Utama Mengenai Fail Meja


  Fail Meja merupakan satu-satu rujukan untuk individu di peringkat jawatan. Ia dirangka berasaskan tugas dan tanggungjawab seseorang guru. Ia juga mengandungi maklumat atau panduan untuk menjalankan tugas bagi satu-satu jawatan. Kandungannya merangkumi 14 perkara utama, iaitu:

  1) Objektif Jabatan atau Pejabat, sama seperti dengan Manual Prosedur Kerja.

  2) Objektif Bahagian atau Unit dalam Jabatan/Pejabat.

  3) Carta Organisasi Jabatan/Pejabat, sama seperti dengan MPK.

  4) Carta Organisasi Bahagian/Unit: Menjelaskan kedudukan setiap anggota dan tugas masing-masing.

  5) Senarai tugas/kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai-pegawai yang lain.

  6) Peraturan-peraturan pentadbiran untuk setiap aktiviti/tugas.

  7) Proses kerja untuk aktiviti yang berkaitan dengan pegawai.

  8.) Carta Aliran Kerja menjelaskan tindakan-tindakan secara sistematik.

  9) Senarai semak berbentuk soalan, rangkai kata atau pernyataan peringatan untuk menyemak tindakan-tindakan yang diambil.

  10) Borang yang berkaitan dengan tugas pegawai dan panduan menggunakannya.

  11) Senarai undang-undang dan peraturan untuk dirujukan supaya tindakan yang diambil adalah betul dan tepat.

  12) Senarai Jawatankuasa ang dianggotai oleh pegawai yang berkenaan.

  13) Norma kerja yang menjelaskan tahap prestasi dengan harapan dicapai serta berfungsi sebagai asas menilai pencapaian produktiviti.

  14) Senarai Tugas Harian dengan tujuan mengingat aktiviti-aktiviti yang perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut jadual.

  Selamat Menjalankan Tugas. Sekian.

  Petikan Sumber: http://www.cikgublog.com/

  Nak Baca Lagi...

  Saturday, September 12, 2009

  Bahan-Bahan Rujukan GC

  PEMBAHAGIAN TEMA & BAB - SEJARAH SPM

  TINGKATAN 4

  Tema 7

  Tamadun Awal Manusia

  Bab 1 - Kemunculan Tamadun Awal Manusia

  Bab 2 - Peningkatan Tamadun

  Bab 3 - Tamadun Awal Asia Tenggara

  Tema 8

  Tamadun Islam dan Perkembangannya

  Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

  Bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah

  Bab 6 - Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

  Bab 7 - Islam di Asia Tenggara

  Bab 8 - Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum

  Kedatangan Barat

  Tema 9
  Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

  Bab 9 - Perkembangan di Eropah

  Bab 10 - Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

  TINGKATAN 5

  Tema 10

  Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

  Bab 1 - Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di AT

  Bab 2 - Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

  Tema 11
  Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

  Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

  Bab 4 - Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

  Bab 5 - Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka

  Bab 6 - Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia

  Bab 7 - Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia

  Bab 8 - Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

  Tema 12
  Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa

  Bab 9 - Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa
  Nak Baca Lagi...

  Thursday, September 10, 2009

  GURU CEMERLANG 2

  “Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.” - Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang

  Pengetua, Penolong Pengetua, Guru Besar dan Pegawai Pendidikan.

  Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah.

  Secara tidak langsung, bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat.

  Menyedari hakikat tersebut, kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.

  Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang
  • Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing.
  • Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P).
  • Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain.
  • Meningkatkan motivasi guru.
  • Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.
  • Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran.
  • Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran.
  • Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).
  Dipetik Daripada: http://www.moe.gov.my/?id=36

  Nak Baca Lagi...

  GURU CEMERLANG

  GURU CEMERLANG Cetak Emel
  Ditulis oleh Guru Cemerlang
  Monday, 25 December 2006

  PROGRAM PENAMBAHAN CALON GURU CEMERLANG

  Dalam usaha memartabatkan profesion keguruan, gagasan Guru Cemerlang (GC) telah diperkenalkan pada tahun 1993. Jawatan GC merupakan suatu bentuk insentif kepada guru yang telah berkhidmat dengan cemerlang dalam bidang mata pelajaran masing-masing.Guru Cemerlang telah mula diperkenalkan pada tahun 1994 berasaskan memorandum Kementerian Pendidikan Malaysia kepada Kabinet bertajuk “Sistem Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Pendidikan – Cadangan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Pendidikan Dan Menghasilkan Guru Yang Cemerlang” (April 1993).tahun 1994, sistem kenaikan pangkat dalam Perhidmatan Pendidikan hanya berasaskan satu model sahaja. Seseorang yang dinaikkan pangkat dari DG41 (guru siswazah) ke DG48 misalnya, akan menjawat jawatan baru seperti Pengetua atau Pegawai Pendidikan Daerah. Ia akan menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan meninggalkan tugas-tugas lama sebagai guru dan pendidik. Dengan kata lain apabila seseorang guru itu dinaikkan pangkat, ia akan keluar dari tugas perguruan ataupun “moving up is moving out”.

  Kenaikan pangkat dalam Perkhidmatan Pendidikan sebagai satu perkhidmatan profesional tidak semestinya berlandaskan satu model sahaja. Dalam perkhidmatan profesional kenaikan pangkat harus juga memberi pertimbangan kepada perkembangan profesion itu sendiri. Pegawai harus diberi laluan untuk boleh meningkatkan kerjaya dalam profesion berkenaan tanpa meninggalkannya – “moving up need not necessarily be moving out”.Peluang untuk naik pangkat dalam jawatan yang sama akan dapat mempertingkatkan kualiti profession. Apabila guru-guru dinaikkan pangkat dalam jawatan yang sama dan terus mengajar, kebolehan dan kepakarannya dalam bidang pendidikan akan terus dapat dimanfaatkan. Sebaliknya apabila guru-guru yang baik dan cermerlang dari aspek di kelas dinaikkan pangkat ke jawatan “pentadbir” dan tidak lagi mengajar, kualiti pendidikan akan terjejas. Dengan kata lain “Education loses when promotion begins".

  Dalam keadaan sekarang apabila pegawai pendidikan yang berkhidmat sebagai guru menunjukkan perkhidmatan yang baik mereka akan dinaikkan pangkat menjadi Guru Besar/Pengetua atau Penyelia, dsb. Potensi guru itu sebagai seorang guru yang unggul akan terbantut. Ini merugikan kerana potensi guru itu mungkin lebih baik dan cemerlang dalam aspek mendidik dan bukan mentadbir. Sebaliknya, oleh kerana tidak ada jawatan naik pangkat sebagai guru, jika seseorang guru yang berpotensi tidak dinaikkan pangkat sebagai pentadbir, maka guru tersebut akan tertinggal dalam tangga kerjaya perkhidmatan pendidikan disebabkan kebolehan dan potensinya yang baik sebagai pendidik. Ini seolah-olah “mendera” mereka yang berpotensi dalam pendidikan.


  Bagi merealisasikan cadangan Kabinet, maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan perjawatan Guru Cemerlang PPPLD DGA32 dan Guru Cemerlang PPPS DG48 pada tahun 1994.Guru Cemerlang ialah guru yang memiliki:
  a) kecemerlangan peribadi,
  (b) kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran,
  (c) kecemerlangan kerja,
  (d) kecemerlangan komunikasi, dan
  (e) kecemerlangan potensi.

  Dari segi peribadi, Guru Cemerlang berkeyakinan diri, adil, bertimbangrasa, beramanah, bertanggungjawab, kreatif, inovatif, sedia berkongsi, bekerjasama, bersikap terbuka dan positif. Dari segi pengetahuan dan kemahiran, Guru Cemerlang adalah pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran; peka dan prihatin terhadap keperluan dan kebajikan pelajar; bijak mengurus masa, bahan, sumber, alatan pengajaran dan pembelajaran; dan mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar serta menyediakan program tindak susulan.

  Dari segi kerja, Guru Cemerlang, Guru Cemerlang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran pelajar menerusi peningkatan minat dan penglibatan pelajar; menerusi kebolehan dan kejayaan dalam membimbing pelajar di dalam dan di luar waktu pengajaran; menerusi kekerapan pemberian kerja bertulis; dan menerusi penguasaan dan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.

  Dari segi komunikasi, Guru Cemerlang adalah perintis sesuatu usaha serta berjaya berinteraksi menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan baik secara bertulis mahupun lisan. Dari segi potensi, Guru Cemerlang adalah guru yang berwawasan; sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya; sentiasa terlibat dalam kursus, seminar dan bengkel; serta sentiasa menyumbangkan tenaga dan kepakaran ke arah kejayaan sekolah.Tujuan mewujudkan perjawatan Guru Cemerlang:
  (a) memberi peluang kenaikan pangkat kepada guru-guru yang istimewa, berdedikasi, bermotivasi, mahir, berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu;
  (b) mengekalkan guru-guru ini mengajar di bilik darjah setelah dinaikkan pangkat tanpa perlu ditukarkan ke perjawatan pentadbiran supaya kepakaran dan kebolehan mereka dapat dimanfaatkan; dan
  c) dijadikan landasan untuk mengenalpasti dan memilih pegawai-pegawai yang berpotensi untuk memegang jawatan-jawatan tinggi di masa akan datang melalui Sistem “Fast Track”.

  Dipetik Daripada:

  http://www.moe.gov.my/jns/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=100


  Nak Baca Lagi...

  Sunday, August 16, 2009

  Kem Kadet Bomba & Penyelamat

  Bertarikh 14 - 16 Ogos 2009 - Kem Kadet Bomba & Penyelamat SMK Taman Maluri telah berjaya dilaksanakan dengan cemerlang hasil daripada semua pihak. Penghargaan utama diberikan kepada semua jurulatih dari Balai Bomba Pudu terutamanya Encik Harashid dan kumpulannya. Mereka ini telah memberi komitmen cemerlang dan sokongan padu dalam apa jua program KBP sekolah. Terima kasih sekali lagi.

  Sepanjang 3 hari 2 malam program berlangsung, pelbagai aktiviti dijalankan. Syukur kerana sepanjang tempoh itu tidak ada apa-apa kejadian yang tidak elok berlaku.
  Nak Baca Lagi...

  Tuesday, August 4, 2009

  Lantikan GC Sejarah - 12 FEBRUARI 2009

  Pada tarikh keramat ini, aku secara rasminya telah dilantik sebagai Guru Cemerlang Sejarah JPWPKL tahun 2009. Memang pelantikan ini tanpa diduga sama sekali olehku kerana aku hanya memohon jawatan ini tahun 2008 dan beberapa bulan selepas itupun tiada jawapan daripada pihak terlibat. Namun siapa sangka, rezekiku masih ada dan aku sesungguhnya sangat bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpahnya dapat juga aku jawatan tersebut.
  Nak Baca Lagi...

  SUMBANGAN n KHIDMAT LUAR TUGAS RASMI TAHUN 2009

  Setelah dilantik sebagai GURU CEMERLANG SEJARAH bertarikh 12 Februari 2009, aku telah berjaya melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Antaranya:

  1. Bengkel Pembinaan Modul Ceramah & Soalan KBKK Sejarah PMR/SPM
  2. Pembinaan Blog Sejarah JPWPKL
  3. Penyediaan Bahan Untuk Penerbitan Rancangan E-Tuisyen
  4. Ceramah Teknik Menjawab Sejarah SPM - SMK Seri Tasik
  5. Seminar Teknik Menjawab PMR - SMK Puterijaya
  6. Bengkel Penyelarasan Bahan-Bahan Blog Sejarah
  7. Seminar Teknik Menjawab PMR - SMK Bandar Baru Seri Petaling
  8. Bengkel Teknik Menjawab SPM - SMK Cheras
  9. Seminar Teknik Menjawab PMR - SMK Dato' Onn
  10.Seminar Teknik Menjawab SPM - SMK Bandar Baru Seri Petaling
  11.Bengkel Pemurnian Skrip Sejarah Rancangan E-Tuisyen
  12.Seminar Teknik Menjawab SPM - SMK Dato' Onn
  13.Bengkel Teknik Menjawab PMR - SMK (P) Methodist
  14.Pengawas Peperiksaan PTK Sesi 2
  15.Penggambaran Rancangan E-Tuisyen Sejarah Fasa 1 - EduWebTV
  16.Penggambaran Rancangan E-Tuisyen Sejarah Fasa 2 - EduWebTV
  17.Program Kecemerlangan PMR - Yayasan Selangor
  18.Program Kecemerlangan SPM - Yayasan Selangor
  Nak Baca Lagi...

  Tuesday, May 26, 2009

  MOTIVASI PELAJAR CEMERLANG

  INGAT, HAFAZ DAN PRAKTIKKAN

  1. Kejayaan saya di masa depan, ditentukan oleh tindakan saya sekarang , bukan prestasi saya masa lalu.

  2. Kecemerlangan dan kesederhanaan atau kegagalan adalah pilihan saya. Ya, saya sendiri bukannya orang lain.

  3. Saya boleh pilih untuk memalaskan diri atau merajinkan diri. Semuanya terletak ke atas saya.

  4. Ibu bapa, guru dan kawan-kawan hanya boleh membantu, tetapi saya yang kena berusaha bersungguh-sungguh.

  5. Sama ada saya mahu membuka pintu kecemerlangan seluas-luasnya atau tidak, terletak ke atas diri saya sendiri.

  6. Ramai pelajar gagal bukan sebab bodoh tapi sebab melakukan kerja bodoh.

  7. Pilih kawan yang membantu bukan yang membantutkan anda.

  8. Pelajar cemerlang mencari jalan, pelajar gagal mencari alasan.

  9. Selagi aku berusaha, selagi itulah aku berpeluang untuk berjaya.

  10. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Lagi banyak saya berkorban, maka lagi baiklah peluang saya untuk berjaya.

  11. Biarlah sakit untuk mendisiplinkan diri daripada sakit menyesal.

  12. Pelajar cemerlang – Faham sepenuhnya

  Pelajar sederhana – Faham sebahagian sahaja

  Pelajar lemah – Banyak yang tak difahami

  13. Perbezaan utama di antara pelajar cemerlang, sederhana dan lemah ialah DARJAH KEFAHAMAN sesuatu tajuk atau subjek yang dipelajari.

  14. Rahsia kejayaan pelajar di sekolah: FAHAM APA YANG DIAJAR DI KELAS DAN APA YANG DIPELAJARI DI RUMAH.

  15. Tidak ada pelajar BODOH, yang ada hanyalah pelajar yang FAHAM atau TAK FAHAM. Yang FAHAM pula, ada yang CEPAT FAHAM, ada yang LAMBAT FAHAM.

  16. Lebih baik tidur awal dan lebih baik tidur di rumah, daripada tidur dalam kelas.

  17. Berikan tumpuan dan konsentrasi- JANGAN TIDUR DI DALAM KELAS.

  18. Tukarkan IMPOSSIBLE atau I’M POSSIBLE.

  19. Salah satu sebab pelajar gagal – MEREKA SENDIRI TAK BERI PELUANG KEPADA DIRI MEREKA UNTUK BERJAYA. Kenapa – MEREKA TIDAK PERCAYA, TIDAK YAKIN AKAN KEBOLEHAN YANG ADA PADA DIRI SENDIRI.

  20. KEPERCAYAAN – Sesuatu perkara yang diterima sebagai benar. Ia mungkin benar, ia mungkin karut ! Ia menjadi benar jika kita mempercayainya,WALAUPUN SEBENARNYA IA PERKARA KARUT.

  21. Pelajar yang malas belajar bukan jadi malas sebab mereka sememangnya suka jadi malas. Salah satu punca ialah MEREKA TIDAK MEMPERCAYAI KEBOLEHAN ATAU KEMAMPUAN DIRI SENDIRI.

  22. SIKAP POSITIF (YES, I CAN DO IT) – Meyakini bahawa tindakan yang akan diambil berupaya membuahkan hasil seperti yang diingini.

  23. SIKAP NEGATIF ( NO, I CAN’T DO IT) – Meyakini bahawa tindakan yang diambil berkemungkinan tidak akan membuahkan hasil seperti yang diingini.

  24. Saya mesti percaya bahawa saya akan berjaya jika saya mahu berjaya.

  25. Minda adalah batasannya. Selagi kita dapat membayangkan bahawa kita boleh melakukan sesuatu, kita mampu melakukannya selagi kita mempercayainya 100%.

  26. Maksud Hadith “ Empat perkara yang aku takut berlaku ke atas ummatku”.

  Pertama – kuat makan

  Kedua – Banyak tidur

  Ketiga – Malas

  Keempat – Lemah Keyakinan

  27. Don’t just talk, DO IT.(Usah bercakap banyak, bertindak sekarang)

  Sumber Rujukan:
  http://disertasi.blogspot.com/2007/07/siri-motivasi-3-motivasi-pelajar.html

  Nak Baca Lagi...

  KAJIAN TINDAKAN SEJARAH